Gizlilik politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN BİLGİ FORMU

Moonlight Aydinlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş., HPR Endüstri A.Ş. ve HPR Pazarlama A.Ş. (Toplu olarak “Taraflar” veya bireysel olarak “Taraf” olarak); temel hak ve özgürlüklerle beraber kişisel bilgilerin korunamasına azami hassasiyeti gösterir, şirket olarak hizmetlerimizden yararlanan kişilerin, ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişilerin ve personelimizin, her türlü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na göre işlenir ve korunur.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz şirketimiz tarafından bağlı şirketler, devlet kurum ve kuruluşları, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler, şirketimizin birim ve ofisleri, web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar-tedarikçiler ve benzeri araçlar aracılığı ile sunulan hizmetler sayesinde toplanabilir, işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, sözlü, yazılı veya elektronik olarak tutulabilir.

Toplanan kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak amacıyla, kayıtların tutulması ile ilgili yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, şirketimizin sunduğu hizmetleri beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve Gizlilik Yasası Madde 4’e göre şirketimizin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla ve aynı yasanın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, iştirak ve tedarikçilerle çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak, insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak ve hizmet sürekliliğini sağlamak, Gizlilik Yasasının 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme gereksinimleri ve amaçları dahilinde şirketimiz iştiraklerine, çalıştığı sigorta şirketlerine, yerli ve yabancı şirket ve kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ortaklıklara, iş ortaklarına, şirketimizle iş ilişkisine sahip tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara, özel veya genel tesislerden yararlanmak üzere onlar tarafından belirlenen üçüncü taraflar/kuruluşlara aktarılabilir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli verileriniz ilgili mevzuatta düzenlenen şartlara uygun olarak şirketimiz bünyesinde tutulmaktadır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri şu haklara sahiptir;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve doğru kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bu kapsamda yapılan işlemin düzeltilmesini ve üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde Gizlilik Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek kişinin aleyhine bir sonuca varılmasına itiraz etme,
  • Hukuka aykırı veri işleme nedeniyle kayıp meydana gelirse, zararın tazmini talep etme.

Gizlilik Kanunu’nun 1. fıkrası 13. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi e-posta ile [email protected]  [email protected] veya [email protected] adreslerine veya [email protected] adresine güvenli elektronik imza kullanarak iletebilirsiniz veya Uygurlar Caddesi, No: 1, PK: 06935, Sincan – Ankara / Türkiye adresine aslı imza ile gönderebilirsiniz.

Şirketimiz talebini niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen bir ücret alacağız.